top of page

【係邊個翻譯天主教中文聖經呢?】


就係真福雷永明神父(Blessed Gabriele Allegra OFM)啦,今日仲係佢嘅瞻禮日。雷神父係1907年於意大利西西里島出世,1923年加入方濟會,當佢知道當時仲未有一本完整嘅天主教中文聖經,就已經決定要去中國翻譯聖經。雷神父係1930年晉鐸後奉派往到中國湖南衡陽教區,隨即自學中文,並係1935年開始翻譯舊約。

雷神父翻譯聖經條路絕對唔平坦,例如雷神父曾因健康問題要返意大利休養。當時教宗庇護十一世知道雷神父正翻譯聖經,就曾經對衡陽教區主教話「請告訴這位神父:為一位祈禱工作和讀書的人,沒有什麼是不可能的事。告訴他,他將遭受許多的困苦,但是他不應該灰心!請他努力工作。雖然在這個世界上我不會看到他的工作完成,但是在天上,我會特別為他祈禱。」

雷神父1945年係北平創立「思高聖經學會」,奉痛苦聖母同方濟會士真福若望董思高為主保,係1948年遷移香港繼續譯經,1968年係香港出版首本中文聖經合訂本,雷神父並於1976係香港嘉諾撒醫院去世。 雷神父翻譯聖經絕對唔容易,但我地有無珍惜我地嘅聖經呢?有無每日閱聽聖言? 希望大家時刻記起我地今日擁有嘅思高聖經係得來不易㗎! 真福雷永明,為我等祈! #catholic #churchsupplies #christusrex #christthekingsupplies #hongkongcatholic #liturgy #BlessedGabrieleAllegra #bible #catholicbible

9 次查看

最新文章

查看全部

コメント


bottom of page