top of page

【基督聖體聖血節】

今日教會慶祝基督聖體聖血節,紀念耶穌在聖體聖事的真實臨在。好似比較少聽到基督聖體聖血節嘅起源,不如就趁今日講講啦。

話說十三世紀比利時有一位修女見到神視,話主對佢講:一年中需要有一天隆重地慶祝聖體聖事。

就係一句說話,基督聖體聖血節就畀好多歐洲人慶祝,而到咗十三世紀後期,好多地方教會在這慶日,仲會舉行聖體遊行。咁既然講到聖體遊行,不如都擺啲相帶大家睇下唔同地方嘅聖體遊行。

6 次查看

Comments


bottom of page