top of page

【女平信徒可以領受讀經職及輔祭職???】

係1月11號,教宗方濟各決定修改天主教法典第230條第一項。 . 個段法典嘅原文係:「男性平信徒,凡具有主教團所規定的年齡及才能者,得依禮儀規定擢升為固定的讀經及輔祭之職;但此職務之授予,並不包括由教會供給生活補助或報酬。」 . 根據教宗最新嘅手諭 Spiritus Domini,以上法典入面嘅「男性平信徒」會改為「平信徒」,即日生效。 意思即係,女平信徒都可以領讀經職(Lector)同輔祭職(Acolyte)! . 你可能會問,平時堂區都有女輔祭或女讀經員啦?咁又有咩特別呢?

. 要知道呢度指嘅職務係固定(重點:固定!)嘅讀經職、輔祭職,同平時堂區定期派遣嘅輔祭同讀經員唔係一樣嘅野(例如:已領受輔祭職嘅人,除咗服務祭台之外,有需要嘅時候可以分送聖體,甚至係特殊情況中,輔祭員可被委派明供聖體、將聖體置回)。 . 喺梵二之前,有一啲稱為「小品」嘅職務,包括「守門」、「讀經」、「驅魔」及「輔祭」,教宗保祿六世自動宗座詔書《某些職務》(Ministeria quaedam)都有提到呢啲職務「逐漸被看作是接受聖秩的準備階段」。而係梵二之後,主要保留咗「輔祭職」(Acolyte)及「讀經職」(Lector),而現時升執事前亦都需要先領受呢兩種職務。 . 呢個改變唔知會帶嚟咩影響,但我哋好需要繼續為教會、為教宗祈禱。 . (小編有個問題,睇下有無人解答到:其實香港教區有無教友唔係為咗準備升執事,但有領受讀經職或輔祭職?)

.

35 次查看

Comments


bottom of page