top of page

【耶穌復活主日】

阿肋路亞! 開心嘅事情我哋講多次!阿肋路亞!Christ the King Supplies仝人祝各位復活節快樂!

咁開心講「阿肋路亞」祝人復活節快樂,咁「阿肋路亞」你又知唔知係點解? . 冇講/唱「阿肋路亞」成個四旬期,嚟到前一晚嘅逾越節守夜開始,以致整個復活期,無論係喺禮文抑或係歌詠團揀嘅歌當中,我哋重複又重複咁留意到「阿肋路亞」嘅出現,原來「阿肋路亞」原文係希伯來文,前面嗰三個音節解「讚美」,最後嗰個「亞」係指天主個名 - 雅威,合埋一齊就係「讚美天主」。 . 齋講「阿肋路亞」唔係太感受到嗰份喜樂?唔緊要,附上巴黎聖母院嘅O Filii et Filiae,即係《頌恩》602 - 耶穌復生,俾大家感受下。希望你都能夠感染到呢一份喜樂嘅氣息。

https://youtu.be/ntuPYbIoqmk . 祝 復活節快樂

#香港教區 #澳門教區 #復活節 #復活主日 #easter #eastersunday #OFiliietFiliae #catholic #churchsupplies #christusrex #christthekingsupplies #hongkongcatholic #macaucatholic #liturgy #sacredliturgy

55 次查看

最新文章

查看全部
bottom of page