top of page

【那些沒有看見而相信的,才是有福的】

如果問大家對聖多默宗徒嘅認識有幾多,我相信好多人第一時間就諗起聖多默係耶穌復活後所說嘅話「我除非看見👀他手上的釘孔,用我的指頭👆🏻,探入釘孔;用我的手🖐🏻,探入他的肋旁,我決不信。」耶穌復活後第一次顯現俾宗徒們嘅時候,聖多默恰巧不在場,所以佢嘅信仰隨住耶穌死後亦有所動搖。但當耶穌第二次顯現時,他勇於承認自己嘅錯,向耶穌高呼🗣🇺🇳「我主!我天主!」(若望福音20:24-29)

位於青衣嘅聖多默宗徒堂💒嘅聖堂大門,由十六幅銅畫,以三個主題組成,大門正中兩行係救恩史,由聖母領報展開序幕,繼後耶穌誕生、死亡、復活、多默認主、耶穌升天,最後以聖神降臨及多默死亡作結。相傳聖多默最後去咗印度🇮🇳傳教,最後係聖多默山(亦名 Big Mount)面對佢自己刻係石頭上嘅十字架祈禱時,被追殺佢嘅人由背後用長矛刺死(所以係聖多默嘅像中,常見佢一手攞長矛嘅原因)。因此,係幅銅畫中,係多默殉道嘅血🩸滴下嘅土地中,有一粒種子,正正係:「殉道者的血,是福傳的種子」之意。

佢嘅信仰歷程提醒我哋,係信仰上曾迷失並不稀奇,最重要係點樣尋回歸向上主嘅道路,繼續天主派俾我哋嘅福傳使命。 請聖多默宗徒為我哋代禱,讓我哋即使係人生低潮時亦不要忘記上主嘅臨在。 #catholic #churchsupplies #christusrex #christthekingsupplies #hongkongcatholic #macaucatholic #liturgy #stthomasfeastday #聖多默宗徒 #聖多默宗徒堂 #青衣 資料來源: https://theology.catholic.org.tw/…/l…/topics/arts/Thomas.htm http://www.stthomaschurch.org.hk/%E6%88%91%E5%80%91%E7%9A%…/

11 次查看

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page