top of page
「全能者基督」(Christ Pantocrator) 聖像畫

「全能者基督」(Christ Pantocrator) 聖像畫

庫存單位: F-A-003
HK$108.00價格

聖像畫尺寸:12cm x 7.5cm

簡介:係呢幅聖像畫入面耶穌充滿威嚴咁望住我地。係上面見到嘅IC-XC係希臘文耶穌基督嘅縮寫,而光環上嘅ὁ ὤν係希臘文嘅「我是、自有者、雅威」。又可以見到耶穌右手係降福嘅手勢,連接住個三隻手指代表三位一體嘅天主,而另外兩隻手指就代表耶穌嘅人性同天主性相結合,另外耶穌左手就攞住本福音書,而耶穌本身就係聖言,我地可以理解為天主向我地說話並降福我地。

bottom of page